انجمن دانشجویان تربیت بدنی

نمونه سوالات درس تربیت بدنی در مدارس

1.میانگین ضربان قلب در کودکان شش ساله چند ضربه در دقیقه است؟

الف-70      ب-75    پ-80 *    ت-85

2.کدام بازی ها ، قوه ابتکار کودک را پرورش می دهد؟

الف-حرکات موزون       ب-بازی های جورکردنی     پ-بازی های تقلیدی    ت.هرسه*

3.در اواخر دورهء ابتدایی ، چه نوع فعالیت هایی طرفدار بیشتری دارد؟

الف-فعالیت های استقامتی و انفرادی

ب-فعالیتهای پرتحرک و گروهی*

پ-فعالیت های کم تحرک و گروهی

ت-فعالیت های استقامتی و گروهی

4.عناصر اصلی آموزش یا تربیت حرکتی و ورزشی کدام است؟

الف-فرآیند     ب-میانجی     پ-نتیجه     ت-هرسه*

5.در کدام رده سنی تیپ بدنی کودکان، تقریبا ثابت می شود؟

الف-3-6سالگی   ب-9-11سالگی   پ-6-9سالگی*  ت-2تا 3سالگی

6.از چه سنی تفاوت های جنسی به تدریج در دختران و پسران ظاهر می شود؟

الف-10-11سالگی*   ب-16-17سالگی  پ-14-15سالگی  ت-18-19سالگی

7.کنترل وزن با کاهش درصد چربی اضافه در برنامه های تندرستی ، عمدتا از چه روشی حاصل می شود؟

الف-تمرینات هوازی*   ب-تمرینات قدرتی  پ- تمرینات سرعتی ت-تمرینات جهشی

8.نخستین پیشنیاز در تعلیم و تربیت حرکتی دانش آموزان، کدام است؟

الف-استعدادیابی   ب-مدیریت و سازماندهی    پ-برنامه ریزی*   ت-ارزیابی

9.سن طلایی یادگیری مهارت های مختلف حرکتی و غیرحرکتی کدام است؟

الف-4-6سالگی*   ب-7-9سالگی   پ-10-12سالگی  ت-13-15سالگی

10. هدف برنامه های حرکتی ، و ورزشی به ویژه در دوران کودکی و نوجوانی چیست؟

الف-ایجادعلاقه بیشتر   ب-ایجادنگرش مثبت  پ-ایجادتجارب حرکتی   ت-الف و ب*

11.کدام یک از جملات زیر صحیح ترمی باشد؛

الف-تعلیم و تربیت ورزشی یک فعالیت و کنش بدنی یا جسمانی است.

ب-تعلیم و تربیت ورزشی شناخت اشکال مختلف رفتار حرکتی از ساده و ابتدایی تا پیشرفته می باشد.

پ-تعلیم و تربیت ورزشی ، فعالیت و کنش بدنی به موازات پرورش کل شخصیت است*

ت-تعلیم و تربیت ورزشی ، فعالیت های مربوط به حوزه تربیت حرکتی و ورزش است.

12.درباره "رفتار حرکتی" کدام جمله کامل تر و صحیح تر است؟

الف-نشانه پیشرفت در شکل های اولیه و ابتدایی حرکت در طول رشد و تکامل آن است.

ب-نشانه داشتن فعالیت های مرتب و برنامه سازمان یافته در زندگی انسان است.

پ-نوعی آموزش و تربیت است.

ت-ترکیبی از احساسات حرکتی، شناختی، هیجانی و اجتماعی است.*

13.کدام تعریف برای  بازی مناسب تر است؟

الف-یک فعالیت منظم و سازماندار و جدی که و اکنش های مختلف عاطفی، اجتماعی و هیجانی دارد.

ب-فعالیتی ارادی ، آزاد ، طبیعی و با هدف که و اکنش های مختلف عاطفی، اجتماعی و هیجانی دارد.

پ-بخشی از زندگی فردی و اجتماعی را تشکیل می دهد و واکنش های مختلف عاطفی، اجتماعی و هیجانی دارد.*

ت-نوعی از فعالیت که عاری از واکنش های مختلف عاطفی، اجتماعی و هیجانی است.

14.حرکات موزون وریتمیک در چه دوره ای کاربرد بسیارزیادی دارد؟

الف-پیش دبستانی و دبستانی*     ب-دوره راهنمایی پ-دبیرستان ت-هیچکدام

15.یکی از عناصر اصلی یک برنامه حرکتی ، میانجی است ، منظور از میانجی چیست؟

الف-تعامل و فعالیت فراگیر*

ب-مجموعه فعالیت های جسمانی و حرکتی الگوها و مهارت های حرکتی مربوط به بازی و ورزش

پ-اهداف مشارکت یادگیرنده

ت-کل فعالیت ورزشی از آغاز تا پایان را شامل می شود

16.از آنجا که ورزش قهرمانی در آموزش و پرورش نیاز به بودجه بالا و تخصص فراوان دارد، اجرای کدام گزینه زیر بهتر است؟

الف-سودها را از سطح درون بخشی و برون بخشی خارج کرده و به سطح ورزش قهرمانی اختصاص دهیم

ب-بیشترین بودجه باید صرف ورزش قهرمانی شود

پ-تناسب درستی بین برنامه های آموزشی تربیت بدنی و حرکتی ورزش درون سازمانی و قهرمانی وجود داشته باشد*

ت- هیچ توجه و بودجه ای صرف ورزش قهرمانی نگردد.

17.مرحلهء عمومی یا انتقالی آموزش مهارت های حرکتی کدام است و چه حرکاتی در این دوره انجام می شود؟

الف-کلاس اول تا سوم راهنمایی-بازی و ورزش های دسته جمعی

ب-کلاس اول تا پنجم ابتدایی-ورزش های دسته جمعی

پ-کلاس اول تا سوم راهنمایی - الگوهای حرکتی بنیادی و انواع بازی های حرکتی

ت-کلاس اول تا پنجم ابتدایی-الگوهای حرکتی بنیادی و انواع بازی های حرکتی*

18.منظور از تربیت بدنی چیست؟

الف-بخشی از تعلیم و تربیت که می کوشد با استفاده از فعالیت های جسمانی ، حرکتی و ورزشی به پرورش همه اندام های بدن و برخورداری از سلامت کمک نماید.

ب-بخشی از تعلیم و تربیت که می کوشد با استفاده از فعالیت های جسمانی، حرکتی و ورزشی به پرورش همه ارگان های ساختاری بدن و برخورداری از سلامت کامل برای همیشه کمک نماید.

پ-بخشی از تعلیم وتربیت است که می کوشد با استفاده از فعالیت های جسمانی،حرکتی و ورزشی به جریان رشد و پرورش هماهنگ و متوازن کلیه جنبه های وجود و برخورداری از سلامت کامل کمک نماید.*

ت-هیچکدام

19.کدام سطح تربیت بدنی ،جمعیت ورزشکار بیشتری را پو شش می دهد؟

الف-تربیتی*  ب-قهرمانی   پ-حرفه ای   ت-همگانی

20.در کدام مرحله ورزش قهرمانی با رشد روانی ،اجتماعی، اخلاقی و شناختی همراه است؟

الف-ابتدایی  ب-راهنمایی     پ-دبیرستان*   ت-هیچکدام

21.بلوم اهداف تربیتی را چگونه تقسیم می کند؟

الف-رفتار،نگرش، دانش   ب-رفتار، دانش ،شناخت   پ-شناختی، عاطفی، روانی وحرکتی*    

ت-توانایی،ادرکی، بازتابی،بنیادین

22.اهداف رفتاری در چه سطوحی تنظیم می شوند؟

الف-شناختی، اجتماعی ،جسمانی   ب-روانی،حرکتی، عاطفی  پ-احساسی،ادراکی،شناختی 

ت-معرفت،نگرش، رفتار*

23.درتنظیم و تدوین اهداف اختصاصی و رفتاری در مدارس ، رعایت کدام مورد الزامی است؟

الف-تدوین هدف برپایه رشد و تکامل شناختی ،اجتماعی،جسمانی،مهارتی و اخلاقی

ب-هدف باید با توجه به امکانات و شرایط موجود باشد.

پ-هدف باید قابل فهم ودرک باشد.

ت-همه موارد*

24.کدامیک از موارد ذیل برای طبقه بندی اهداف تربیت حرکتی و ورزشی پیشنهاد می شود؟

الف-تغییر رفتار اجتماعی    ب-تغییررفتاراخلاقی   پ-تغییر رفتارحرکتی*   ت-هیچکدام

25.هدف نهایی در مدل تغییررفتار دانش آموز، در تربیت بدنی کدام است؟

الف-تغییر رفتار  ب-سازماندهی رفتار    پ- تغییر نگرش*   ت-هیچکدام

26.اهداف آموزشی و رفتاری از نظر بلوم در حیطه شناختی را مشخص کنید؛

الف-آگاهی ،ادراک،کاربرد،انگیزش،احساس، درونی سازی

ب-آگاهی،ادراک،کاربرد،تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزیابی*

پ-دریافت و توجه، پاسخدهی، ارزشگذاری،سازماندهی، درونی سازی

ت-احساس،ادراک،ارزشگذاری، سازماندهی، ارزیابی

27.اهداف آموزشی و رفتاری در حیطه عاطفی از نظر کراث هول، کدام است؟

الف-دریافت، سازماندهی، ارزشگذاری، درونی سازی

ب-دریافت، آگاهی ، ادراک، احساس، ارزشگذاری، درونی سازی

پ-دریافت و توجه، پاسخدهی، احساس، ارزشگذاری، درونی سازی

ت-دریافت و توجه، پاسخدهی، ارزشگذاری، سازماندهی، درونی سازی*

28.در مقطع دبستانی، مهارت ها بیشتر بر پایه کدامیک از موارد ذیل می باشد؟

الف-مبتدی، پایه، ساده، بنیادین    ب-متوسط، پایه، بنیادین   پ-مبتدی،ادراکی، بنیادین   ت-مبتدی،پایه، ساده، بنیادین

29.کدامیک از موارد تواناییهای بالقوه رشد عاطفی و اجتماعی در دوره های مختلف تحصیلی را نشان می دهد؟

الف-تصور بدنی و حرکتی ، صرف و تخلیه انرژی جسمانی   ب-رشدگروه گرایی و جامعه گرایی

پ-رشد گروه گرایی و کسب لذت شادی    ت-همه موارد*

30.فعالیت ارادی ، آزاد، طبیعی و بدون هدف، تعبیر کدام مورد است؟

الف-ورزش     ب-بازی*   پ- رقابت هدفمند   ت-همه موارد

31.منظور از بازی رقابتی و سازماندار  رویدادی کاملا جسمانی و مهارتی در سطح بالا کدام است؟

الف-بازی    ب-رقابت     پ- ورزش*     ت-همه موارد    

 32.کدام مورد را دوره پیش دبستانی مناسب نمی دانید؟

الف-حرکات موزون  ب-بازی   پ-حرکات بنیادی    ت-ورزش*

33.میزان مشارکت مردم در کدام یک از گزینه ها بیشتر است؟

الف-ورزش تربیتی*   ب-ورزش همگانی   پ-ورزش قهرمانی    ت- ورزش حرفه ای

34.کلاس اول تا پنجم ابتدایی در چه مرحاه آموزشی و حرکتی قرار دارد؟

الف-مرحلهء اختصاصی حرکات و مهارت های ورزشی     ب-مرحله دریافت حرکات و مهارت های ورزشی   پ-مرحله پیش کنترل حرکات ابتدایی  ت-مرحله عمومی یا انتقال آموزش مهارت های حرکتی*

35.مرحله آموزش اختصاصی مهارت ها از چه رده ای آغاز می شود؟

الف-ابتدایی   ب-راهنمایی*   پ-دبیرستان   ت-پیش دبستانی

36.کدام مورد مهمترین هدف بازی های بومی و محلی است؟

الف-تقویت اندام فوقانی   ب-تقویت بنیه   پ-رشد قد   ت-رشد اجتماعی و آشنایی با فرهنگ محلی*

37.مهمترین هدف بازی های مهارت چیست؟

الف-رشد مهارت برای یک رشته ورزشی*     ب-رسیدن به سطح قهرمانی پ- رسیدن به حرفه ای گری    ت-هیچکدام

38.کاربرد حیطه شناختی چیست؟

الف-ارزش گذاری و سازماندهی فعالیت ها    ب-قضاوت ارزش ها   پ-آموزش و یادگیری فعالیت های ذهنی و شناختی*    ت-آموزش فعالیت های جسمانی

39.برای اندازه گیری آمادگی جسمانی مربوط به سلامتی ، از چه نوع آزمونی استفاده می شود؟

الف-آزمون های اختصاصی   ب-آزمون های عمومی*  پ-آزمون مهارت   ت- همه موارد

40.مهمترین پیشنیاز برای تعلیم وتربیت حرکتی را کدام مورد می دانید؟

الف-برنامه ریزی*   ب-استعدادیابی   پ-شناخت ویژگی دانش آموزان ت-آموزش مهارت ها

41.به چه دلیل کودکان 6تا 9ساله باید حرکات و مهارت های آموزش ساده ای داشته باشند؟

الف-قانون پذیری    ب-استقلال  پ-محدودیت در پردازش اطلاعات و شناخت* ت-بی تحرکی

42.در سن 12تا 18سالگی نوجوان در چه مرحله ای به سر می برد؟

الف-احساس غرور  ب- احساس حقارت   پ-احساس شخصیت در مقابل بی هویتی*   ت- بی هدفی

43.کودک چگونه خود را به صورت مفهومی یا نمادین به دیگران نشان می دهد؟

الف-حرف زدن   ب- بیش فعالی   پ-شیرین کاری*  ت-هیچکدام

44.حرکات غیر انتقالی را در چه فضایی می توان اجرا کرد؟

الف-آزاد  ب- شخصی*   پ-عمومی   ت-هیچکدام

45.کدام مورد بیشتر در آسیب ورزشی کودکان شایع است؟

الف-زمین ناهموار  ب-ابزار ورزشی   پ- کفش ورزشی  ت- تمرین غلط*

46.     اهداف رفتاری در چه حیطه هایی باید بیان گردند؟

الف-عاطفی   ب-روانی،حرکتی    پ-شناختی    ت-همه موارد*

47.کدام مورد را بهترین راه برای سازماندهی فعالیت های ورزشی و آموزشی در مدرسه می دانید؟

الف-بازی    ب-طرح درس*   پ-عکس   ت- فیلم

48.سنجش و ارزشیابی برنامه درسی در چه مقطعی وجود دارد؟

الف-در طول برنامه   ب- در طول برنامه و پس ازآن*   پ-پس از برنامه   ت- قبل از برنامه

49.اجرای تصمیم آموزشی بر عهده کیست؟

الف-شاگرد   ب-معلم*   پ- مدیرمدرسه     ت-هیچکدام

50.برای اندازه گیری اهداف عاطفی –اجتماعی ، معمولا از چه ابزاری استفاده می شود؟

الف-آزمون کتبی   ب-مشاهده دقیق رفتار شاگرد*   پ-پرسش و پاسخ   ت-آزمون شفاهی

51.عملی ترین و آخرین حلقه برنامه ریزی و طرح درس کدام است؟

الف-طرح درس میان مدت  ب-طرح درس بلند مدت   پ-طرح درس کوتاه مدت  ت-طرح درس روزانه*

52.کدام گزینه ،وضعیت ترکیب بدنی دانش آموزان را مشخص می کند؟

الف-تارهای عضلانی تند و کند   ب-آنزیم های بدن   پ-قد و وزن*  ت-قدرت و سرعت

53.برتری دست و پا در چند سالگی مشخص می شود؟

الف-5*   ب-3   پ-2    ت-10

54.توانایی اجرای حرکات ماهرانه و درست برای دستکاری سریع اشیاء جزء کدام توانایی حرکتی است؟

الف-جهت دهی پاسخ   ب-چالاکی دستی*  پ-چالاکی انگشتان    ت-زمان واکنش

55.زمان بندی درونی درس به چه چیزی بستگی دارد؟

الف-نظم برنامه   ب-ماهیت فعالیت*   پ-فعالیت قبلی     ت-فعالیت بعدی

56.تدوین قوانین و مقررات کلاسی از ابزارهای مهم برای .......... است.

الف-نظم و کنترل   ب-سلامتی و ایمنی شاگردان   پ-مشارکت و لذت بیشتر شاگردان  ت-همه موارد*

57.طرح و برنامه درسی یک نوع کنترل ...... است.

الف-قبل از اجرا*    ب- حین اجرا     پ-بعد ازاجرا     ت-قبل و بعد از اجرا

58.کلاس تربیت بدنی معمولا با چه روش هایی اداره می شود؟

الف-معلم محوری یا آمرانه  ب- شاگردمحوری    پ-بینابینی   ت- همه موارد*

59.به روشی که بر اهداف عاطفی و اجتماعی تربیت بدنی سازگار است و مشتمل بر همکاری و مشارکت در ادارهء کلاس است ، روش ..................  گفته می شود.

الف-همکاری    ب-بینابینی*    پ-معلم محور     پ-شاگردمحور

60.دانش آموزانی که در کلاس ها و فعالیت های ورزشی عادی نیستند وبه حمایت نیاز دارند از نظر معلم تربیت بدنی ...........محسوب می شوند؟

الف-کانا   ب-کالیو    پ-کودن    ت-کم توان*

61.دانش آموزانی که از نظر اجرای حرکتی مشکلاتی دارند ولی این مشکلات ، صرفا منشاء جسمانی ندارد و شاید علل فرهنگی،عاطفی و اجتماعی داشته باشد به ......... معروفند.

الف-خام حرکت*   ب-کم توان چسمانی و فیزیولوژیک    پ-عادی   ت-هیچکدام

62.چه ملاحظاتی را در مواجه با کودکان دارای نارسایی قلبی باید مورد توجه قرار داد؟

الف-شناسایی نوع نارسایی و مشورت با والدین و پزشک

ب-تعیین نوع و شدت فعالیت از طرف پزشک

پ-کاهش جنبه رقابتی و استرسی حرکت و بازی

ت-تمام موارد*

63.منظور از ناتوانی رفتاری چیست؟

الف-مشابه افراد عادی رفتار می کنند.

ب-ناتوانی بدنی و فیزیولوژیک دارند.

پ-مشکلات عاطفی و اجتماعی دارند.*

ت-موارد ب و پ

64.کدام گزینه به اولویت های رفتاری معلم در ارتباط با دانش آموزان کم توان مربوط می شود؟

الف-توسعه و تقویت رشد عاطفی-اجتماعی

ب-توسعه و تقویت مهارت های بنیادی حرکتی و ادراکی-حرکتی

پ-گسترش روابط والدین، مسئولین، پزشک با معلم و برنامه

ت-تمامی موارد*

65.چه چیزهایی را می توان برای آموزش کودکان ناتوان حرکتی تغییر داد؟

الف-قوانین بازی، ورزش و مهارت   ب- محیط فیزیکی و اجتماعی  پ-الف و ب*  ت-خوددانش آموز

     66.در برنامه ریزی درسی، کدام گزینه مشخص نمی شود؟

     الف-اهداف رفتاری   ب- سرفصل مواد    پ-موفقیت دانش آموزان*   ت-موضوعات درسی

     67.کدام گزینه به مراحل برنامه ریزی درسی مربوط می شود؟

الف-تجزیه و تحلیل شرایط   ب-تصمیم گیری    پ-به کارگیری     ت-همه موارد*

68.کدام گزینه به مرحله تجزیه و تحلیل در برنامه ریزی مربوط نمی شود؟

الف-تحلیل برنامه  ب-تحلیل محیط یادگیری   پ-تحلیل یادگیرنده   ت-تحلیل معلم*

69.کدام گزینه به مرحله تصمیم گیری در برنامه ریزی مربوط می شود؟

الف-نوشتن هدف   ب-نوشتن روش ارزشیابی  پ-الف و ب*  ت-تحلیل یادگیری

70.کدام راه ها در لذت و سرگرمی در بازی مناسب است؟

الف-طبقه بندی یا گروه بندی دانش آموزان بر اساس توانایی

ب-آزادی انتخاب دانش آموز برای شرکت در بازی

پ-تغییر درقوانین بازی به منظور مشارکت همه کودکان با حداقل توانایی

ت-تمامی موارد*

 

71.در تجزیه و تحلیل شرایط برای برنامه ریزی ، کدام گزینه جای ندارد؟

الف-توانایی معلم  ورزش   ب-ویژگی ها،نیازها و علایق شاگردان   پ-نوشتن اهداف*    ت-وضعیت فرهنگی مدرسه

72.مهمترین مشکلات تدوین اهداف رفتاری و اندازه گیری آن در بسیاری از مدارس کشور کدام است؟

الف-برخی دانش آموزان صرفا به دنبال تفریح،سرگرمی و لذت هستند.

ب-نامتناسب بودن تعداد دانش آموزان با امکانات موجود.

پ-زمان کم ساعات تربیت بدنی برای حصول بسیاری از اهداف

ت-تمامی موارد*

73.کدام یک از گزینه های زیر در فهرست اهداف اختصاصی روانی-حرکتی جای نمی گیرد؟

الف-رشدمهارت های حرکتی، ادراکی  ب-کسب لذت و رضایت*  پ-توسعه حرکات خلاق و ابتکاری

ت-رشد مهارت های حرکتی

74.کدام یک از گزینه های زیر در فهرست اهداف اختصاصی عاطفی، اجتماعی قرار نمی گیرد؟

الف-کسب لذت و رضایت    ب-رشدخودپنداره مثبت   پ-نگرش مثبت به ورزش  ت-رشدآگاهی بدنی*

75.کدام یک از گزینه های زیر در فهرست اهداف اختصاصی شناختی قرار نمی گیرد؟

الف-کسب آگاهی بدنی   ب-توسعه حرکات ابتکاری*  پ-کسب آگاهی حرکتی   ت-شناخت اصول ورزش

76.کدام یک از گزینه های زیر به اهداف اختصاصی روانی،حرکتی مربوط می شود؟

الف-رشدآمادگی حرکتی*   ب-رشدخودپنداره مثبت  پ-کسب آگاهی بدنی   ت-هیچکدام

77.کدام گزینه به اهداف اختصاصی عاطفی و اجتماعی مربوط می شود؟

 الف-رشدآمادگی حرکتی   ب-رشدخودپنداره مثبت*  پ-کسب آگاهی بدنی   ت-هیچکدام

78. کدام گزینه به اهداف اختصاصی شناختی مربوط می شود؟

الف-رشدآمادگی حرکتی   ب-رشدخودپنداره مثبت  پ-کسب آگاهی بدنی*   ت-هیچکدام

79.اهدافی که برای تربیت بدنی کلاس نوشته می شود، حداقل چنددرصد کلاس باید توانایی دست یابی به آن را داشته باشند؟

الف-پنجاه درصد     ب-هفتادو پنج درصد*     پ-صددرصد     ت-پنجاه و یک درصد

80.کدام گزینه جزو اهداف رفتاری حیطه روانی، حرکتی هستند؟

الف-100متر را در 12ثانیه بدود     ب-10بارلی لی کند    پ-درسه دریبل از 5دریبل موفق عمل کند  ت-تمامی موارد*

81.کدام گزینه جزو اهداف رفتاری حیطه عاطفی، اجتماعی هستند؟

الف-100متر را در 12ثانیه بدود     ب-10بارلی لی کند    پ-درسه دریبل از 5دریبل موفق عمل کند  ت-هیچکدام*

82.کدام گزینه جزو اهداف رفتاری حیطه عاطفی، اجتماعی هستند؟

الف-بیش از دوبار خطای عمد در بازی نداشته باشد  ب-سه ویژگی مثبت جسمانی یا مهارتی خود را بیان کند  پ-ظرفیت هوازی را تعریف کند.    ت-گزینه های الف و ب*

83.کدام گزینه جزو اهداف شناختی یا ادراکی قرار می گیرد؟

الف-دو تاکتیک ورزش مورد نظر را توضیح دهد   ب-نحوه اجرای مهارت موردنظررا بیان کند   پ-نقش چربی در ورزش را بیان کند   ت-تمامی موارد*

84.در انتخاب فعالیت های حرکتی به چه نکاتی باید توجه داشت؟

الف-تناسب با کلاس    ب-تناسب با سطح آمادگی کلاس    پ-لذت دانش آموز   ت-همه موارد*

85.کدام گزینه جزو مراحل اندازه گیری و ارزیابی طرح درسی قرار نمی گیرد؟

الف-اندازه گیری دانش ورزشی شاگرد   ب-اندازه گیری توانایی معلم*  پ-ارزیابی محتوای درسی   ت-همه موارد

86.کدام آزمون مربوط به مهارت های حرکتی نیست؟

الف-توانایی های حرکتی بنیادی(BMAT-R)    ب-کارآیی حرکتی(TMP)   پ-دوسرعت 30متر*  ت-ارزیابی حرکات بنیادی(BGMA)

87.منظور از توجه به اندام حرکت در طرح درسی چیست؟

الف-توجه به توان وتفاوت اندام های مختلف بدن در اجرای حرکت*  ب-توجه به موقعیت بدن در حرکت   پ-توجه به سطح و مسیر حرکت   ت-توجه به ابزارهای موجود برای حرکت

88.منظور از ترکیب حرکت با افراد چیست؟

الف-ترکیب حرکت فرد با حرکت سایر افراد*   ب-ترکیب حرکت فرد با اشیائی مثل طناب  پ-ترکیب حرکت های مختلف یک فرد    ت-تمامی موارد

89.منظور از حرکات شیرینکاری چیست؟

الف-تقلید از حیوانات مثل راه رفتن اردک   ب-حرکات ابتکاری و نمایشی ،مثل نمایش هماهنگ گروهی حرکت های باد، ابر و طوفان*    پ-بازی های بومی و محلی مثل  هفت سنگ   ت-هیچکدام

90.کدام یک جزو انواع بازی ها قرار می گیرند؟

الف-بازی های دنبال کردنی یا نعقیب و گریز   ب-بازی های هدف گیری   پ-بازی های ورزشی  ت-تمام موارد*

91.منظور از بازی آزاد چیست؟

الف-شاگردمحوری*   ب-معلم محوری    پ-مدرسه محوری   ت-بازی محوری

92.منظور از آگاهی بدنی دانش آموزچیست؟

 الف-رشد مهارت های حرکتی   ب-شناخت بدن درحرکت*   پ-اجرای صحیح حرکت  ت-علاقه به بدن و حرکت

93.منظور از آگاهی فضایی دانش آموز چیست؟

الف-رشد مهارت های حرکتی   ب-شناخت بدن درحرکت   پ-اجرای صحیح حرکت  ت-آگاهی از فضای شخصی و عمومی حرکت بدن*

94.مفهوم تلاش در آموزش حرکت از چه اجزایی تشکیل شده است؟

الف-سرعت، نیرو ، قدرت  ب-سرعت، توانایی، علاقه   پ-سرعت، نیرو،جریان*   ت-سرعت،چابکی،نیرو

95.منظور از روش موضوعی در تدریس مفاهیم تربیت بدنی و ورزش چیست؟

الف-حوزه ای مثل آمادگی جسمانی ، به صورت سخنرانی در چندجلسه ارائه می شود.*

ب-مفاهیم براساس واحدهای درسی کوچکی مثل آمادگی جسمانی، تغذیه، تمرین طبقه بندی می شود.

پ-مفاهیم در حین اجرا و فعالیت به صورت تجربه عملی برای دانش آموزان تدریس می شود.

ت-هیچکدام.

96.کدام گزینه ها در انواع مدل های آموزش اخلاقی در تربیت بدنی قرار می گیرند؟

الف-با کمک نظریه یادگیری اجتماعی     ب-پرسش و مباحثه درباره مسائل اخلاقی    پ-بررسی اثرات سودمند آنها در حین بازی توسط شاگردان    ت-تمامی موارد*

97.در انتخاب فعالیت های رقابتی سازنده بین شاگردان به چه نکاتی باید توجه داشت؟

الف-انتخابی بودن فعالیت توسط شاگردان   ب-بالابردن میزان مشارکت شاگردان   پ-اهمیت پیروزی و باخت   ت-موارد الف و ب*

98.در سازماندهی کلاس تربیت بدنی به چه مواردی باید توجه داشت؟

الف-قوانین و مقررات   ب-نظم و انضباط   پ-زمانبندی    ت-همه موارد*

99.مفهوم نظارت و سرپرستی در کلاس های تربیت بدنی ، چه موردی را شامل نمی شود؟

الف-پیش بینی  موقعیت ها و رفتارها در کلاس     ب-کنترل   پ-نوشتن اهداف*   ت-توجه به عوامل کمی و کیفی برنامه

100.انواع گروه بندی شاگردان توسط معلم، با چه معیاری صورت می پذیرد؟

الف-اهداف برنامه   ب-امکانات مدرسه   پ-علاقه شاگردان   ت-موارد الف و ب*

.........................................................................................................................................

نمونه سوالات تشریحی

  1. به عنوان یک معلم ورزش، یک الگوی طرح درسی کلی  برای یکی از مقاطع ابتدایی،راهنمایی یا دبیرستان ارائه دهید و سپس  برای یکی از سال های تحصیلی آن مقطع نیز یک الگوی طرح درسی سالانه بنویسید؟
  2. مراحل مختلف برنامه ریزی را از دیدگاه معلمین ورزش بررسی کنید.
  3. درس تربیت بدنی در مدارس برای چه کسانی کاربرد دارد و چرا؟
  4.  به نظر شما مهمترین مسائلی که در تربیت بدنی مدارس ما در حال حاضر به آنها توجه نمی شود، چه مواردی است؟براساس رئوس مطالب درس تربیت بدنی در مدارس توضیح دهید
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۷/۰۳/۱۹ساعت 15:39  توسط مصطفی قاسمی  |